Thermostat Housing Gasket - 40403138

W-GV2/3/3+/8/10/15 (Kubota), M-GV2/3/8/10/12/15, Elite 2/3/3+/8/10/12/15

£15.24

DESCRIPTION

Thermostat Housing Gasket – 40403138

For Kubota engines.